TOTUL DESPRE ALOCATIA DATORATA DE CATRE STAT COPIILOR

Totul despre alocaţia datorata de catre stat copiilor

 

Conform Legii nr. 61/1993, toţi copiii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie.

Alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea studiilor.

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat:

200 de lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie prevăzute de legislaţia în vigoare;

84 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi 18 ani şi pentru liceenii de peste 18 ani;

200 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani.

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza Deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare.

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.

Atunci când împlinesc 14 ani, copiii pot primi direct alocaţia de stat, dacă reprezentantul lor legal încuviinţează acest lucru. Totodată, alocaţia se plăteşte direct liceenilor de peste 18 ani în baza unei cereri.

Pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii trebuiesc următoarele acte :

  1. Cerere tip
  2. Actele de identitate ale reprezentanţilor legali – copie si original
  3. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicita alocaţia de stat – copie si original
  4. Dosar cu şină
  5. Pentru plata în cont bancar- extras de cont, deschis pe numele solicitantului6.  Alte acte solicitate, după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare in vederea adopţiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei; certificat de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, etc

    Dosarul se depune la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

În situaţia în care alocaţia pentru copil nu a fost ridicată o perioadă de timp, în vederea recuperării acesteia reprezentantul legal al beneficiarului trebuie să facă o cerere de reordonanţare către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de care aparţine.

Recuperarea alocaţiei se poate face retroactiv pe maxim 3 ani. După acest termen, dreptul de a solicita alocaţia restantă se prescrie.

Categories: Blog