FORMULAR CONTRACT DE COMODAT

Contract de comodat

-pentru bunuri mobile-*

Incheiat astazi ……………………la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.S.C……………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ………………………………., str. …………………….. nr. ………….., bloc …………., scara …………………………,etaj ……., apartament ………, judetul/sectorul ………………., avand cod unic de inregistrare ………., atribut fiscal ………………………….., numar de ordine in registrul comertului ……../……../…….., contul  nr.  ……….,  deschis  la  …………………….,  telefon  ………………….., fax  ……………….., reprezentata prin ………………………, cu functia de ……………………., in calitate de comodant si

sau

1.1. ……………………….cu domiciliul in localitatea ……………………………………, str. ……………….nr. …….., bloc …….., scara ………, etaj ………., apartament ………, judetul/sectorul …………….., avand actul de identitate seria ………… nr. ………….., eliberat de ……………………………… la data de ……………….., codul numeric personal ………………, in calitate de comodant si

1.2. S.C. ……………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in …………………………, str……………………… nr. ……………, bloc ………………., scara ………….………….,(localitatea),etaj ……., apartament ……, judetul/sectorul ……………., avand cod unic de inregistrare …………, atribut fiscal …………………. numar de ordine in registrul comertului ………./………../…….., contul nr. ……… deschis la ………………, telefon …………..,  fax …………., reprezentata prin ………..,cu functia de ……………., in calitate de comodatar

sau

1.2. …………………………………..cu domiciliul in localitatea……………………………….., str. ………………….. nr…..bloc …….., scara ………, etaj ………., apartament ………, judetul/sectorul ……………………, avand actul de identitate seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………………….. la data de …………………….., codul numeric personal ………………….., in calitate de comodatar

au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL SI TERMENUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie bunul/bunurile care se acorda sub forma de imprumut de catre comodant comodatarului, cuprinse in anexa…….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit bunul/bunurile prevazute la pct. 2.1.

2.3. Pretul bunului/bunurilor care face/fac obiectul prezentului contract este…………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile  au  convenit  sa  incheie  prezentul  contract  de  comodat  pe  termen  de  ……………… zile/luni/ ani, incepand cu data incheierii lui.

3.2. Predarea bunurilor catre comodatar va avea loc la data de ………………., data la care incepe executarea contractului.

3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Comodantul se obliga:

a) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul/bunurile pana la termenul convenit;

b)sa  restituie  comodatarului  eventualele  cheltuieli  efectuate  pentru  conservarea bunului/ bunurilor;

c)sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostinta comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.

4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:

a) sa conserve bunul/bunurile si sa se ingrijeasca de el/ele ca un bun proprietar;

b) sa foloseasca bunul/bunurile conform destinatiei lui/lor determinate de natura lui/lor;

c) sa restituie comodantului/reprezentantului sau/mostenitorilor lui, bunul/bunurile primite sub forma de imprumut5)  la termen.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza:

a) la implinirea termenului;

b) daca una dintre parti:

–cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;

–isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;

c)alte cauze prevazute de lege.

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

VI. FORTA MAJORA

6.1.Nici  una  dintre  partile  contractante  nu  raspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/si  de  executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de……………………………………………, de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de ……………. de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile     au dreptul sa-si notifice incetarea deplin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit bunul/bunurile conform destinatiei si daca nu l-a/le-a restituit comodantului la termen.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

9.2.Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexele  sale  care  fac  parte  integranta  din  cuprinsul  sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.3.Prezentul contract s-a incheiat in …………. exemplare.

 

COMODANT                                                                   COMODATAR

 

 

Categories: Noutăți legislative